Login Registration

Regulations

Regulamin serwisu

Regulamin serwisu

Regulamin serwisu internetowego dogkennelfci.com
(wersja z dnia 29 listopada 2016 roku)

 

 

Informacje o operatorze serwisu dogkennelfci.com:

 

Operatorem Serwisu internetowego dogkennelfci.com dostępnego pod adresem http://www.dogkennelfci.com jest Sebastian Kordecki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SEBASTIAN KORDECKI KEJA - MAŁGORZATA KORDECKA DOGKENNELFCI z siedzibą w Mikoszewie (kod pocztowy: 82-103 Stegna) przy ul. Gdańskiej 104, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Rozwoju, posiadający NIP: 5782426855 oraz REGON: 192542025.

 

Adres poczty elektronicznej: (office@DogKennelFCI.com)

Telefon stacjonarny: (-), telefon komórkowy: (+48511237101) (opłata jak za połączenie na numer telefonu odpowiednio stacjonarnego lub komórkowego według taryfy właściwego operatora).

Nr rachunku bankowego: BSS Stegna ul.Lipowa 8 ( 34 8308 0001 0007 0029 3000 0020 ).

 

Numerem identyfikacyjnym przedsiębiorcy w CEIDG jest numer identyfikacji podatkowej (NIP): 5782426855.

 

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej dostępna jest pod adresem:

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/

 


Akceptacja postanowień Regulaminu:

 

Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu internetowego dogkennelfci.com prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi zasadami korzystania. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu oznacza akceptację postanowień Regulaminu. Jeżeli nie akceptują Państwo któregokolwiek z postanowień Regulaminu, prosimy o niekorzystanie z usług Serwisu dogkennelfci.com

 

 

 

Dostęp do treści Regulaminu oraz możliwości pozyskiwania, utrwalania, przechowywania i odtwarzania treści Regulaminu:

 

Aktualny tekst Regulaminu dostępny jest na stronie internetowej: (www.DogKennelFCI.com).

 

Użytkownik ma możliwość pozyskania, utrwalenia, przechowywania i odtwarzania treści Regulaminu poprzez jego wydrukowanie lub pobranie w formacie PDF i zapisanie w pamięci posiadanego urządzenia za pomocą linku dostępnego tutaj.

 

Informujemy, że do odczytu pobranego pliku może być konieczne zainstalowanie programu Adobe Reader, który dostępny jest na stronie internetowej jego producenta: http://www.adobe.com/pl/downloads/ 

 

Możliwe jest także skopiowanie treści Regulaminu ze strony internetowej (www.DogKennelFCI.com) , wklejenie jej do edytora tekstu i zapisanie do pliku na urządzeniu użytkownika.

 

 

Aktualna wersja Regulaminu:

 

Regulamin o poniższej treści obowiązuje od dnia 29 listopada 2016 roku.

 

SPIS TREŚCI:

 

 1. § I. ZAKRES REGULAMINU ORAZ DEFINICJE.
 2. § II. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.
 3. § III. USŁUGA PROWADZENIA KONTA UŻYTKOWNIKA.
 4. § IV. WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM TELEINFORMATYCZNYM USŁUGODAWCY.
 5. § V. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I JEGO WYŁĄCZENIA.
 6. § VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE.
 7. § VII. INFORMACJA O ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.
 8. § VIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA PLIKÓW COOKIES.
 9. § IX. OBOWIĄZYWANIE I ZMIANY REGULAMINU.
 10. § X. POSTANOWIENIA OGÓLNE I KOŃCOWE.

 

 

§ I. ZAKRES REGULAMINU ORAZ DEFINICJE.

 

 • Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej: Regulamin) przez dogkennelfci.com  określa w szczególności:
  • rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
  • warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca oraz zakaz dostarczania przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym;
  • warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
  • tryb postępowania reklamacyjnego.
 • Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem.
 • Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  • Usługodawca – Sebastian Kordecki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą SEBASTIAN KORDECKI KEJA - MAŁGORZATA KORDECKA DOGKENNELFCI z siedzibą w Mikoszewie (kod pocztowy: 82-103 Stegna) przy ul. Gdańskiej 104, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Rozwoju, posiadający NIP: 5782426855 oraz REGON: 192542025, udostępniający pod adresem www.dogkennelfci.com Serwis oferujący Użytkownikom korzystanie z określonych w Regulaminie Usług drogą elektroniczną;
  • Użytkownik (Usługobiorca) – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług oferowanych w Serwisie;
  • Serwis – platforma sprzętowo-programowa dostępna pod adresem www.dogkennelfci.com i oferująca Użytkownikom korzystanie z określonych w Regulaminie Usług drogą elektroniczną;
  • Usługi – wszelkie świadczenia oferowane Użytkownikom w Serwisie bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej;
  • Konto – indywidualny, zabezpieczony loginem i hasłem panel zawierający dane Użytkownika i ułatwiający korzystanie z określonych w Regulaminie Usług drogą elektroniczną;
  • Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną i dokonujący w Serwisie czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
  • Polityka prywatności – zasady zbierania i ochrony danych osobowych Użytkowników, stanowiące integralną część niniejszego Regulaminu.

 

§ II. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

 

 • Serwis służy wymianie pomiędzy Użytkownikami informacji o hodowlach psów, psach reproduktorach, szczeniętach oraz planowanych miotach.
 • W Serwisie świadczone są drogą elektroniczną następujące usługi:
  • usługa prowadzenia Konta Użytkownika umożliwiająca zarejestrowanie danych Użytkownika w systemie Serwisu oraz dodawanie informacji o psach i hodowlach, ułatwiająca Użytkownikom śledzenie miotów i wymianę danych na temat posiadanych psów i hodowli.

 

§ III. USŁUGA PROWADZENIA KONTA UŻYTKOWNIKA.

 

 • Usługa prowadzenia Konta Użytkownika jest nieodpłatna.
 • Korzystanie z Usługi jest nieodpłatne, ale może wiązać się z opłatami za dostęp do sieci Internet oraz opłatami za transfer danych w sieci. Opłaty związane z korzystaniem z sieci Internet ponosi w całości Użytkownik zgodnie z taryfą swojego operatora.
 • Usługa prowadzenia Konta polega na udostępnieniu Użytkownikowi panelu przechowującego dane Użytkownika oraz informacje o psach i hodowlach. W Serwisie mogą zostać zarejestrowane wyłącznie certyfikowane psy posiadające uprawnienia hodowlane psa reproduktora oraz hodowle zarejestrowane w związku FCI (Międzynarodowej Federacji Kynologicznej). Dodawanie psów i hodowli możliwe jest wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników.
 • Zawarcie umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta następuje poprzez wypełnienie i wysłanie do Usługodawcy formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej Serwisu.
 • W celu zawarcia umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta niezbędne jest wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego, tj.wykonanie następujących czynności technicznych:
  • kliknięcie przycisku „Zarejestruj się” na stronie Serwisu;
  • wybranie rodzaju rejestracji, tj. rejestracji psa reproduktora lub hodowli;
  • utworzenie hasła do Konta;
  • zaznaczenie pola wyboru o zapoznaniu się z Regulaminem i akceptacji jego treści;
  • wpisanie adresu e-mail, danych osobowych oraz adresu i numeru telefonu kontaktowego
  • w przypadku rejestracji hodowli podanie danych hodowli;
  • kliknięcie przycisku „Dalej”.
 • Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest obowiązkowe.
 • Zawarcie umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta następuje w momencie otrzymania od Usługodawcy potwierdzenia rejestracji na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym.
 • Umowa o świadczenie usługi prowadzenia Konta zawierana jest na czas nieoznaczony.
 • Korzystanie z Usługi możliwe jest po zalogowaniu się do Konta. W celu zalogowania się należy wpisać w formularzu logowania adres e-mail i hasło podane podczas zakładania Konta.
 • Dodanie psa lub hodowli wymaga podania danych psa lub hodowli określonych w formularzu na stronie Serwisu. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest obowiązkowe.
 • Konto umożliwia przeglądanie i edycję danych Użytkownika oraz przeglądanie i edycję informacji o dodanych psach lub hodowlach.
 • Użytkownik zobowiązuje się do zamieszczenia informacji oraz innych materiałów (np. zdjęć, logotypów) zgodnych ze stanem faktycznym oraz do niezwłocznej aktualizacji materiałów w przypadku zmiany stanu faktycznego.
 • Użytkownik oświadcza oraz zobowiązuje się, że wszelkie zamieszczane materiały (np. opisy, zdjęcia, logotypy, znaki towarowe) będą zgodne z prawem oraz nie naruszą praw osób trzecich (w szczególności praw autorskich lub dóbr osobistych). Użytkownik oświadcza ponadto, że przysługują mu wyłączne i niczym nieograniczone prawa do zamieszczanych materiałów, w szczególności prawa autorskie.
 • Wraz z zamieszczeniem w Serwisie materiału stanowiącego utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z dnia 29.04.2016 r., Dz.U. z 2016 r., poz 666 ze zm.), Użytkownik udziela Usługodawcy nieodpłatnej oraz niewyłącznej licencji na rozpowszechnianie materiału na stronach internetowych Serwisu bez ograniczeń terytorialnych i czasowych. Użytkownik upoważnia ponadto Usługodawcę do korzystania z materiałów na potrzeby promocji i reklamy Serwisu, także poza stronami internetowymi Serwisu, w szczególności do rozpowszechniania materiałów w prasie, radiu i telewizji oraz na innych stronach internetowych.
 • Usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi prowadzenia Konta w każdym czasie z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia lub może rozwiązać umowę w każdym czasie bez wypowiedzenia poprzez zalogowanie się do Konta i kliknięcie opcji „Usuń konto”.
 • W celu wypowiedzenia umowy należy wysłać oświadczenie o wypowiedzeniu na adres elektroniczny lub adres pocztowy Usługodawcy. 
 • Umowa wygasa z upływem 7 dni od dnia doręczenia Usługodawcy oświadczenia woli o wypowiedzeniu (rozwiązanie umowy).
 • Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi prowadzenia Konta z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia, jeżeli Usługobiorca dostarcza treści o bezprawnym charakterze lub – pomimo pisemnego upomnienia – nadal korzysta z Usługi niezgodnie z prawem lub postanowieniami regulaminu (rozwiązanie umowy).
 • Umowa wygasa z upływem 7 dni od dnia doręczenia Usługobiorcy oświadczenia woli o wypowiedzeniu (rozwiązanie umowy).
 • Wypowiedzenie umowy ma skutek na przyszłość i nie niweczy skutków prawnych powstałych przed rozwiązaniem umowy.

 

§ IV. WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM TELEINFORMATYCZNYM USŁUGODAWCY.

 

 • W celu korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do internetu oraz zainstalowanej przeglądarki internetowej w wersji nie starszej niż następujące:
 1. Firefox 2.0.0.14;
 2. Internet Explorer 7.0;
 3. Opera 9.27;
 4. Safari 5.0;
 5. Google Chrome 8.0.552.
 • W celu komunikacji z Usługodawcą niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 • Minimalna rekomendowana rozdzielczość ekranu wynosi 1024 x 768 pikseli.
 • Niezbędne jest włączenie w przeglądarce internetowej obsługi skryptów JavaScript oraz obsługi plików cookie (tzw. ciasteczka). Szczegółowe dane na temat tych ustawień znajdą Państwo w instrukcji posiadanej przeglądarki internetowej.

 

§ V. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I JEGO WYŁĄCZENIA.

 

 • Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.) Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827).
 • Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  • dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
  • obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
  • polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
  • dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
 • Konsument może odstąpić od umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór dostępny jest na stronie Serwisu.
 • Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 • Jeżeli Usługodawca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Konsument może także odstąpić od umowy:
  • przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie Serwisu i przesłanie go pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres Usługodawcy;
  • przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Serwisu.
 • Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa powyższej w ust. 5.
 • Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostępny jest na stronie Serwisu w sekcji, link (...).
 • Oświadczenie o odstąpieniu można wysłać pocztą tradycyjną na adres Usługodawcy lub pocztą elektroniczną na adres (office@DogKennelCI.com).
 • Konsument nie ma obowiązku korzystania ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 • W przypadku odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą.
 • Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 • W przypadku umowy odpłatnej Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 • Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 • Jeżeli Usługodawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 • Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Usługodawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Usługodawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 • Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Usługodawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
 • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że Usługodawca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9. ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827).
 • Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia realizacji usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 • Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 • Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§ VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE.

 

               Reklamacje usług świadczonych drogą elektroniczną:

 

 • Reklamacje Usług świadczonych drogą elektroniczną składać można:
  • pocztą tradycyjną na adres Usługodawcy;
  • pocztą elektroniczną na adres (officeDogKennelFCI.com);
  • za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie Serwisu.
 • Reklamację uważa się za złożoną, gdy została doręczona Usługodawcy w sposób umożliwiający mu zapoznanie się z jej treścią.
 • W treści reklamacji Użytkownik powinien w miarę możliwości dokładnie opisać zaistniały problem, datę, czas i okoliczności jego wystąpienia.
 • Usługodawca poinformuje Użytkownika niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, o wyniku postępowania reklamacyjnego.
 • O wyniku postępowania reklamacyjnego Użytkownik zostanie poinformowany w sposób, w jaki złożył reklamację lub w inny sposób wskazany przez Użytkownika i zwyczajowo przyjęty.

 

§ VII. INFORMACJA O ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

 

 • Usługodawca dokłada należytej staranności, aby Serwis wolny był od jakiegokolwiek szkodliwego oprogramowania (w tym wirusów komputerowych).
 • Usługodawca nie ma jednak wpływu na zachowania innych użytkowników sieci internet i nie może zagwarantować, że korzystanie z internetu, w tym z Usług, będzie zawsze wolne od zagrożeń związanych z działalnością osób trzecich (np. wprowadzających do sieci złośliwe oprogramowanie). Zapewnienie sobie bezpieczeństwa korzystania z sieci internet należy do Użytkownika.
 • Korzystanie z Serwisu nie wiąże się ze szczególnymi zagrożeniami, poza tymi które zwykle wiążą się z korzystaniem z internetu. Zgodnie za art. 6 pkt 1 ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. z dnia 27.06.2016 r., Dz.U. z 2016 r., poz. 1030 ze zm.), Usługodawca informuje, że korzystanie z sieci internet może wiązać się z zagrożeniami pochodzącymi od osób trzecich, na które Usługodawca pomimo dołożenia należytej staranności nie ma wpływu i którym nie może zapobiec.
 • Zagrożenia, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu polegać mogą w szczególności na:
  • narażeniu na otrzymywanie niezamówionej (niepochodzącej od Usługodawcy) informacji reklamowej przesyłanej  drogą elektroniczną;
  • narażeniu na obecność i działanie wirusów komputerowych, które mogą zainfekować dane oraz automatycznie powielać się nie będąc zwykle zauważonymi przez Użytkownika, a w skrajnych przypadkach doprowadzić do uszkodzenia lub utraty danych;
  • narażeniu na obecność i działanie robaków internetowych (worm), czyli szkodliwych programów komputerowych zdolnych do samoreplikowania się i wykonywania działań takich jak np. rozsyłanie ze skrzynki Użytkownika spamu, niszczenie danych, czy umożliwianie nieautoryzowanego dostępu osób trzecich do systemu Użytkownika;
  • narażeniu na obecność i działanie programów szpiegujących (spyware), to jest oprogramowania śledzącego działania Użytkownika w internecie, instalującego się bez jego wiedzy i zgody;
  • narażeniu na cracking (łamanie haseł) lub phishing (wykradanie haseł) w celu uzyskania przez osoby nieuprawnione dostępu do osobistych i poufnych danych oraz tzw. kradzieży tożsamości poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości lub tworzenie fałszywych stron internetowych przypominających do złudzenia autentyczne;
  • narażeniu na sniffing (podsłuch) inny niż cracking i phishing, polegający na wykorzystaniu specjalnego programu komputerowego do przechwytywania i analizowania danych przepływających w sieci;
  • narażeniu na działanie innego złośliwego oprogramowana, wykonującego działania niezamierzone przez Użytkownika.
 • Informujemy, że nie istnieją mechanizmy zapewniające w każdym przypadku pełną ochronę przez wskazanymi w ust. 4 zagrożeniami oraz że przedstawiona lista zagrożeń nie jest wyczerpująca.
 • W celu zminimalizowania zagrożeń zaleca się w szczególności:
  • korzystanie z oprogramowania antywirusowego z aktualną bazą sygnatur wirusów;
  • korzystanie z oprogramowania typu firewall (tzw. zapora ogniowa) utrudniających włamanie się do chronionego systemu;
  • korzystanie z oprogramowania wykrywającego próby wyłudzenia danych i zagrożenia dla prywatności użytkownika;
  • dokładne sprawdzanie poprawności wpisanego w przeglądarce adresu strony internetowej.
 • Korzystając z Serwisu Użytkownik może uzyskać za pośrednictwem linków dostęp do witryn zewnętrznych, na których zawartość Usługodawca nie ma wpływu i których w żaden sposób nie kontroluje. Zalecamy ostrożność przy przechodzeniu do stron zewnętrznych (linki), gdyż może to wiązać się z narażeniem na treści nieodpowiednie dla osób niepełnoletnich lub treści, których Użytkownik nie życzy sobie oglądać.

 

§ VIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA PLIKÓW COOKIES.

 

 • Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca.
 • Usługodawca szanuje prywatność Użytkowników i nie zbiera żadnych danych o Użytkownikach bez ich zgody lub bez podstawy prawnej.
 • Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z dnia 13.06.2016 r., Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) oraz ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. z dnia 27.06.2016 r., Dz.U. z 2016 r., poz. 1030 ze zm.).
 • Usługodawca dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
  • przetwarzane zgodnie z prawem;
  • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
  • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 • Usługodawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 • Do przetwarzania danych dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez Usługodawcę.
 • Usługodawca zapewnia kontrolę nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały do zbioru wprowadzone oraz komu są przekazywane.
 • Konto Usługobiorcy zabezpieczone jest indywidualnym identyfikatorem i hasłem.
 • Usługodawca stosuje środki kryptograficznej ochrony wobec danych wykorzystywanych do uwierzytelnienia, które są przesyłane w sieci publicznej.
 • Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy w celu:
  • nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi;
  • rozliczenia Usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi lub z tytułu Sprzedaży;
  • reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości Usług świadczonych przez Usługodawcę;
  • wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi.
 • Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. z dnia 27.06.2016 r., Dz.U. z 2016 r., poz. 1030 ze zm.) Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców:
  • nazwisko i imiona Usługobiorcy,
  • numer ewidencyjny PESEL lub - gdy ten numer nie został nadany - numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  • adres zameldowania na pobyt stały,
  • adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w lit. c,
  • dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego Usługobiorcy,
  • adresy elektroniczne Usługobiorcy.
 • W celu realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z Usługobiorcą, Usługodawca może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej Usługi lub sposób jej rozliczenia.
 • W formularzach służących do wprowadzania danych, te spośród danych, których podanie jest niezbędne oznaczono gwiazdką (*), a formularzach, w których nie wyróżniono żadnych danych, niezbędne jest podanie wszystkich danych objętych danym formularzem.
 • Zgodnie z art. 18 ust. 5 ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. z dnia 27.06.2016 r., Dz.U. z 2016 r., poz. 1030 ze zm.) Usługodawca może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z Usługi (dane eksploatacyjne):
  • oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu;
  • oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik,
  • informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usługi,
  • informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z Usługi.
 • Po zakończeniu korzystania z Usługi Usługodawca może przetwarzać tylko te spośród danych, które są:
  • niezbędne do rozliczenia Usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z Usługi (o ile płatność jest przewidziana);
  • niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi.
 • Dane Użytkownika mogą zostać przekazane:
  • dostawcom usług hostingowych na rzecz Usługodawcy;
  • podmiotom obsługującym płatności;
  • podmiotom prowadzącym rachunkowość Usługodawcy;
  • organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań – jeżeli obowiązek przekazania danych organowi wynika z przepisu prawa.
 • Korzystanie z Usług oraz związane z tym podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Użytkownik podejmuje samodzielnie decyzję czy skorzystać z Serwisu i podać jakiekolwiek dane osobowe.
 • Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:
  • dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania;
  • żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 • Korzystanie z uprawnień, o których mowa w ust. 18 powyżej możliwe jest poprzez przesłanie stosownego żądania na adres elektroniczny lub adres pocztowy Usługodawcy.
 • Dla zapewnienia poprawności funkcjonowania Serwisu w pamięci urządzenia Użytkownika zapisywane mogą być tzw. pliki cookies. Są to pliki tekstowe zawierające informacje niezbędne lub przydatne ze względów technicznych do działania Serwisu. Pliki cookies nie zawierają danych identyfikujących Użytkownika i nie są za ich pomocą przetwarzane dane osobowe.
 • Pliki cookie mogą być zapisywane w pamięci urządzenia Użytkownika w celu optymalizacji Serwisu dla potrzeb Użytkownika (np. ułatwienie procesu logowania).
 • Serwis wykorzystuje następujące pliki cookies:

 

Nazwa pliku

Rodzaj pliku

Cel i funkcja pliku

Niezbędny do działania Serwisu (TAK/NIE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Użytkownik może wyrazić zgodę na zapisywanie w jego urządzeniu plików cookies, a także może odmówić takiej zgody, poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień przeglądarki internetowej.
 2. Informujemy, że istnieje możliwość wyłączenia zapisywania plików cookies w Państwa systemie poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat tych ustawień znajdą Państwo w instrukcji posiadanej przeglądarki internetowej. Wyłączenie obsługi plików cookies może jednak spowodować nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu.
 3. Instrukcje konfiguracji obsługi plików cookies w popularnych przeglądarkach internetowych dostępne są tutaj:

 

§ IX. OBOWIĄZYWANIE I ZMIANY REGULAMINU.

 

 1. Użytkownika wiąże Regulamin o treści obowiązującej w momencie zawarcia umowy.
 2. Zmiana Regulaminu możliwa jest w każdym czasie i obowiązuje od chwili jej publikacji w Serwisie, co nie wpływa jednak w żaden sposób na treść i skuteczność zawartych i będących w toku realizacji umów.
 3. Regulamin wydany w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym (np. usługi prowadzenia Konta Użytkownika) wiąże Użytkownika, jeżeli Użytkownik został zawiadomiony o nowej treści Regulaminu i nie wypowiedział umowy w najbliższym terminie wypowiedzenia.

 

§ X. POSTANOWIENIA OGÓLNE I KOŃCOWE.

 

 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Usług zgodnie z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 2. Niedozwolone jest dostarczanie przez Użytkownika jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym lub korzystanie z Usług w sposób sprzeczny z zasadami określonymi w ust. 1.
 3. Zgodnie za art. 14 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. z dnia 27.06.2016 r., Dz.U. z 2016 r., poz. 1030 ze zm.), Usługodawcy przysługuje prawo niezwłocznego zablokowania dostępu do danych w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze tych danych lub związanej z nimi działalności.
 4. Zgodnie za art. 15 ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. z dnia 27.06.2016 r., Dz.U. z 2016 r., poz. 1030 ze zm.), Usługodawca nie sprawdza przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych pochodzących od Użytkowników.
 5. Usługobiorcą może być wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych powinny w celu skorzystania z Usług działać poprzez przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna lub kuratora).
 6. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje (w szczególności opisy i zdjęcia) zamieszczone na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do zawarcia umowy.
 7. Materiały udostępniane w Serwisie (w szczególności opisy lub zdjęcia) mogą podlegać ochronie przepisami krajowego i międzynarodowego prawa autorskiego. Korzystanie z nich w sposób wykraczający poza dozwolony użytek prywatny, w szczególności ich rozpowszechnianie w internecie bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów jest zabronione. Ograniczenie to nie narusza obowiązujących przepisów prawa o dozwolonym użytku prywatnym lub publicznym.
 8. Minimalnym okresem, na jaki może być zawarta umowa o świadczenia ciągłe lub okresowe jest okres wypowiedzenia danej umowy lub okres, w jakim Użytkownik może umowę rozwiązać bez wypowiedzenia.
 9. Każda umowa może zostać rozwiązana w drodze porozumienia Stron.
 10. Usługodawca udostępnia następujące metody i środki techniczne służące wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
  1. Usługobiorca ma możliwość samodzielnego sprawdzenia i poprawienia wszystkich wprowadzonych danych przed przejściem do następnego etapu i zawarciem każdej umowy;
  2. w przypadku zauważenia błędu po zawarciu umowy Usługobiorca ma możliwość niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Usługodawcy telefonicznie lub pocztą elektroniczną albo dokonania samodzielnej edycji danych po zalogowaniu się do konta Użytkownika.
 11. Treść zawieranych umów jest utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie poprzez:
  1. udostępnienie treści i możliwości zapisania oraz wydrukowania Regulaminu;
  2. możliwość wydrukowania wszelkich wprowadzanych danych na każdej ze stron Serwisu.
 12. Usługodawca powinien wykonać umowę zawartą na odległość z Konsumentem najpóźniej w terminie trzydziestu dni po złożeniu przez Konsumenta oświadczenia woli o zawarciu umowy.
 13. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy wobec Użytkownika niebędącego Konsumentem ograniczona jest do szkody rzeczywistej oraz do wysokości maksymalnie dziesięciokrotności wartości świadczenia otrzymanego od Użytkownika. Nie wyłącza to i nie ogranicza odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną Użytkownikowi umyślnie.
 14. W przypadku umów nieodpłatnych z Użytkownikami niebędącymi Konsumentami, Usługodawca odpowiada wyłącznie w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody Użytkownikowi.
 15. Na potrzeby świadczenia Usług Usługodawca posługuje się adresem pocztowym swojej siedziby wskazanym w nagłówku Regulaminu oraz adresem poczty elektronicznej (…).
 16. Regulamin i Usługi oraz Serwis podlegają we wszystkich aspektach prawu Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z bezwzględnie wiążących przepisów prawa (np. prawa konsumenckiego).
 17. Regulamin dostępny jest w języku polskim i w tłumaczeniu na język angielski. Język polski jest jedynym językiem, w jakim może zostać zawarta umowa z Usługodawcą. Wersja angielska umowy ma wyłącznie charakter informacyjny.
 18. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 19. Sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z Regulaminu jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy, przy czym zastrzeżenie to nie dotyczy Konsumentów.