Zaloguj się Zarejestruj się

Wzorce ras one

Rhodesian Ridgeback

Psy gończe i rasy pokrewne

Wszystko o rasie: Rhodesian Ridgeback

Kraj pochodzenia: Republika Południowej Afryki
Rozmiar: Duże psy
Długość życia: 10-12 lat
Rasa psów wg FCI: Psy gończe i rasy pokrewne
Zastosowanie:
  • Psy myśliwskie
  • Psy stróżujące
  • Psy rodzinne

RHODESIAN RIDGEBACK:

OKIEM HODOWCY: 

Ta rasa to stan umysłu. Jeśli zdecydujesz się na jednego, Twoje życie już nigdy nie będzie takie samo.
Kochają jeść... są niczym koty, które ciągle udają że nic nigdy nie jadły. Robią takie "oczy kota ze Shreka", że zawsze ale to zawsze coś wyłudzą. 
Kochają łóżko... jeśli masz w planach nabyć Rhodesiana - gorzej niż pewne kolejnym etapem będzie nabycie nowego, większego łóżka.
A później jeszcze jednego lub dwa kolejne - bo po drodze z tęsknoty za Panem "wybuchnie" materac. Bardzo często źle znoszą brak swojego człowieka i czasem to tylko przejściowe, a czasem o zgrozo na całe 10-12 lat!
Kochają przejażdżki samochodem, więc następne w planie będzie zakup większego samochodu.
Zazwyczaj po 2-3 latach zakochasz się w Rodezjanie po same uszy i postanowisz nabyć kolejnego. Te psy to rasa stadna i uwielbiają swoje towarzystwo. Potrafią bawić się ze sobą godzinami, a Tobie nie będzie potrzebny już telewizor, ponieważ całą swoją uwagę poświęcisz patrząc na swoje bawiące się psy ;) 
Rhodesiany to psy pochodzące z Afryki i teoretycznie deszczu nie lubią, ale na magiczne słowo na "S" po prostu nie odpuszczą, bo kochają długie spacery. Więc będziesz musiał nabyć kurtkę przeciwdeszczową (z dużymi kieszeniami na smaczki)  i kalosze. 
Ale przede wszystkim ta wspaniała rasa kocha swojego człowieka...ponad wszystko! 

Loretta Biczysko-Teperek - hodowla Planet Melmac FCI

 

Wzorzec Rasy  ZKwP / FCI 

RHODESIAN RIDGEBACK:

Pochodzenie: Afryka Południowa.
Wzo rzec do star czo ny przez Zwią zek Ky no lo gicz ny Afry ki Południowej
i Ken nel Club Zim ba bwe.
Data publikacji oryginalnego wzorca: 10.12.1996
Użytkowość: W wielu rejonach świata rhodesian ridgeback jest jeszcze
używany jako pies myśliwski. Przede wszystkim jednak ceniony
jest jako pies stróżujący i przyjaciel rodziny.
Kla sy fi ka cja FCI: gru pa 6 Psy goń cze, posokowce i ra sy po krew ne.
sek cja 3 Rasy pokrewne.
Nie podlega próbom pracy.


KRÓIKI ZRYS HISTORYCZNY:
Rho de sian jest obe cnie je dy ną ra są psów po cho dzą cą z Afry ki Po łu dnio -
wej. Je go przod ko wie po cho dzą z Cape Colony z Po łu dnio wej Afry ki,
gdzie krzy żo wa ne by ły z pry mi tyw ny mi psa mi miej sco wy mi i pół u do -
mo wio ny mi psa mi my śliw ski mi Ho ten to tów o cha rak te ry stycz nej prę -
dze na grzbie cie. Rho de sian rid ge bac k, czy li „psy na lwy” po lo wa ły
zwykle w gru pach po dwa lub trzy, a ich daw nym za da niem był wła śnie
po ścig za zwie rzy ną, przede wszy st kim za lwa mi, gło sze nie zwie rzy ny
i utrzy ma nie jej w miej scu, aż do przy by cia my śli we go, co wy ma ga ło
du żej zręcz no ści. Pierw szy wzo rzec, za in spi ro wa ny wzor cem dal ma tyń -
czy ka zo stał zre da go wa ny w 1922 ro ku przez F.R.Bar ne s’a w Bu lawa yo
w Ro de zji. Zo stał on przy ję ty przez Zwią zek Ky no lo gicz ny Po łu dnio wej
Afry ki w 1926 ro ku.


WRAŻENIE OGÓLNE:
Rho de sian rid ge back jest psem har mo nij nie zbu do wa nym, moc nym,
mu sku lar nym, zręcz nym i ak tyw nym, o har mo nij nej syl wet ce, bar dzo
wy trzy ma łym i szyb kim. Głów ny ak cent w je go wy glą dzie po ło żo ny jest
na zręcz ność i ele gan cję, bu do wa po win na być zdro wa, bez ja kich kol -
wiek oznak cięż ko ści. Cha rak te ry stycz ną ce chą ra sy jest prę ga grzbie to -
wa utwo rzo na przez włos, ro sną cy w od wrot nym kie run ku niż po zo sta -
ła część okry wy wło so wej. Prę ga ta - rid ge - sta no wi wy róż nik ra sy. Jest
ona wy ra źna i sy me trycz na, zwę ża się w kie run ku za du. Po win na za -
czy nać się tuż za ło pat ka mi i cią gnąć się aż do gu zów bio dro wych. W jej
obrę bie mu szą znaj do wać się dwie ko ro ny, iden tycz ne i sy me trycz nie
po ło żo ne, których tyl na kra wędź nie po win na wy cho dzić po za 1/3 dłu -
go ści ca łej prę gi. Sze ro kość prę gi mo że do cho dzić do 5 cm.

ZACHOWANIE - TEMPERAMENT:
Pies dum ny, in te li gent ny. Za cho wu je się z re zer wą wo bec ob cych, ale
nie jest agre syw ny ani lę kli wy.
GŁOWA:
Mózgoczaszka:
Cza szka po win na być dłu ga (sze ro kość cza szki mię dzy usza mi i od le -
głość od gu za po ty licz ne go do sto pu i od sto pu do wierz choł ka no -
sa są jed na ko we). Pła ska, sze ro ka mię dzy usza mi. Kie dy pies jest
spo koj ny, na gło wie nie wi dać zmar szczek.
Stop po wi nien być wy ra źnie, ale nie prze sa dnie za zna czo ny.
Trzewioczaszka:
Nos czar ny lub brą zo wy. Je że li oczy są ciem ne wierz cho łek no sa mu si
być czar ny, je śli oczy są bur szty no we mu si być brą zo wy.
Ku fa dłu ga, głę bo ka i moc na.
War gi: li nia warg jest wy ra źnie za zna czo na, war gi do brze przy le ga ją do
szczęk.
Szczę ki/uzębienie: Szczę ki moc ne, ide al ny zgryz no ży co wy, uzę bie nie
peł ne, sie ka cze gór ne ści śle za cho dzą na sie ka cze dol ne; sie ka cze
osa dzo ne są pro sto pa dle do szczęk. Zę by do brze roz wi nię te,
w szcze gól no ści kły.
Po licz ki do brze rzeź bio ne.
Oczy umiar ko wa nie roz sta wio ne, okrą głe, bły szczą ce i ży we, o in te li -
gent nym wy ra zie. Ich ko lor har mo ni zu je z uma szcze niem.
Uszy osa dzo ne dość wy so ko, śre dniej wiel ko ści i dość sze ro kie u na sa -
dy. Stop nio wo zwę ża ją się, a ich ko niec jest lek ko za o krą glo ny.
No szo ne są pła sko przy gło wie.
SZYJA:
Dość dłu ga, moc na, bez pod gar dla.
TUŁÓW:
Grzbiet mocny.
Lę dźwie moc ne, mu sku lar ne i lek ko wy skle pio ne.
Klat ka pier sio wa niezbyt sze ro ka, ale głę bo ka i po jem na; jej dolna linia
się ga do łok ci.
Przed pier sie uwydatnione.
Że bra umiar ko wa nie wy skle pio ne, nig dy nie becz ko wa te.
OGON:
Moc ny u na sa dy, zwężający się ku koń co wi, nie gru by, śre dniej dłu go ści.
Nie po wi nien być osa dzo ny ani zbyt wy so ko, ani zbyt ni sko. No szo ny
lek ko za gię ty ku górze, ale nig dy nie za krę co ny. 
3
KOŃCZYNY:
Kończyny przednie ide al nie pro ste, moc ne, o moc nym ko ść cu. Łok cie
przy le ga ją do klat ki pier sio wej. Wi dzia ne z pro fi lu są szer sze niż
wi dzia ne z przo du. Śród rę cza moc ne, lek ko po chy łe.
Ło pat ki uko śne, wy ra źne i umię śnio ne, zdra dza ją ce szyb kość.
Ła py zwar te, za o krą glo ne o wy skle pio nych pal cach i moc nych, ela stycz -
nych opu szkach. Ła py chro nio ne są wło sem ro sną cym mię dzy
pal ca mi i opu szka mi.
Kończyny tylne: mię śnie mocne i wy ra źnie za ry so wa ne; sta wy ko la no -
we do brze ką to wa ne, sta wy sko ko we moc ne, śród sto pia dość krót -
kie.
RUCH:
W ru chu koń czy ny pro wa dzo ne są rów no le gle, cho dy swo bod ne i ener gicz -
ne.
OKRY WAWŁOSOWA :
Włos krót ki i gę sty, o gład kim, bły szczą cym wy glą dzie, nie jest ani we -
łni sty, ani je dwa bi sty.
Umaszczenie: od ja snopsze nicz ne go do czer wo no-pło we go. Do pu szczal -
ne są nie wiel kie bia łe znaczenia na przed pier siu i pal cach, ale
nadmier na ilość bie li na przed pier siu, na brzu chu lub na ła pach
wy żej niż pal ce, sta no wi wa dę. Ciem na ku fa i uszy są do pu szczal -
ne. Ja kie kol wiek czar ne wło sy roz sia ne na tu ło wiu i ła pach są
zde cy do wa nie nie po żą da ne.
WZROST i WAGA:
Wysokość w kłębie: (po żą da na)
- psy 63 - 69 cm (25 - 27 ca li),
- suki 61 - 66 cm (24 - 26 ca li).
Waga: (po żą da na)
- psy 36,5 kg (80 fun tów an giel skich),
- suki 32 kg (70 fun tów an giel skich).
WADY:
Wszel kie od chy le nia od po wyż sze go wzor ca po win ny być trak to wa ne
ja ko wa dy ob ni ża ją ce oce nę w za leż no ści od stop nia ich nasilenia.
UWAGA:
Sam ce muszą mieć dwa, pra wi dło wo wy kształ co ne ją dra, cał ko wi cie
umieszczone w worku mo sznowym.

Losowe ogłoszenia rasy Rhodesian Ridgeback dodane w naszym serwisie: